Doradztwo

Konsultacje i porady udzielane są w ustalonej dogodnej formie dla klienta: wideokonferencja, telekonferencja, spotkania biznesowe. 

Usługę doradczą realizuję również w ramach postępowania audytowego, w zależności od potrzeb i oczekiwań płatnika składek.

 

W zakresie doradztwa oferuję szeroki zakres przedmiotowy usług dla klientów indywidualnych (ubezpieczonych i świadczeniobiorców) i płatników składek dotyczących:

 

1. Podlegania ubezpieczeniom społecznym:

 • w sytuacjach zbiegu kilku tytułów,
 • wykonywania umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło oraz umów zawartych z własnym pracodawcą albo realizowanych na jego rzecz,
 • osób zarządzających spółkami prawa handlowego - kontrakty menedżerskie.

 

2. Ustalanie podstawy wymiaru składek:

 • prawo do niższych składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • składniki wynagrodzenia nie stanowiące podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia.

 

3. Rozliczeń dokonywanych płatności wobec ZUS:

 • pomoc w ustalaniu i weryfikacja salda na koncie płatnika składek,
 • w przypadku zadłużenia sporządzanie pism procesowych w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym,
 • pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków o raty lub odroczenie terminu płatności.

 

4. Kompletowania dokumentacji do uzyskania ulg w spłacie należności składkowych:

 • rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
 • odroczenie terminu opłacenia składek

 

5. Ubiegania się o częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia:

 • analiza indywidualnej sytuacji,
 • kompletowanie i złożenie dokumentacji,
 • prowadzenie sprawy łącznie z postępowaniem odwoławczym.

 

6. Przeniesienia na członków zarządu odpowiedzialności za zadłużenie spółki:

 • analiza sytuacji w czasie wszczętego postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie sprawy do wydania decyzji i po jej wydaniu,
 • sporządzenie odwołania od wydanej decyzji.

 

7. Analiza zasadności składania odwołań od decyzji wydanych przez ZUS w zakresie:

 •  wyłączenia z ubezpieczeń, w tym dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 •  objęcia ubezpieczeniami,
 •  obniżenia deklarowanej podstawy wymiaru składek,
 •  odmowy prawa do obniżonych podstaw wymiaru,
 •  określenia wysokości zaległości, 
 • przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu za zadłużenie spółek prawa handlowego,
 •  odmowy prawa do zasiłku chorobowego m.in. z uwagi na nie zgłoszenie się na badanie do lekarza orzecznika,
 •  odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania lub wysokości odszkodowania.

 

8. Ustalanie właściwego ustawodawstwa dla pracowników delegowanych lub wykonujących pracę w dwóch lub więcej krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

9. Prawa do świadczeń i ich wysokości:

 • z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność,
 • świadczeń emerytalnych,
 • jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt