Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i polityka prywatności


Ekspert Doradztwo i szkolenia Dariusz Suchorowski - NIP 658 124 39 24; REGON 389293704


I. Ogólne zasady dotyczące przebiegu, rejestracji, płatności i rezygnacji z usługi szkoleniowej


1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) jest Dariusz Suchorowski prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Ekspert Doradztwo i szkolenia w Kielcach ul. Targowa 18/922.
2. Działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do CEIDG.
3. Organizator posiada biuro, w którym można załatwić sprawy dotycz ce usług szkoleniowych. Biuro znajduje się pod adresem 25-520 Kielce ul. Targowa 18/922 oraz mailowo i telefonicznie. Wszystkie informacje znajdują się stronie internetowej www.doradzamozus.pl
4. Oferta szkoleniowa jest dostępna i stale aktualizowana na wskazanej stronie internetowej Organizatora.
5. Udział w szkoleniu jest możliwy po zarejestrowaniu swojego udziału oraz opłaceniu kosztu udziału. Rejestracja i płatność odbywa się z wykorzystaniem platformy Click Meeting i PayU.
6. W przypadku kursów online wpłata musi być dokonana co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem kursu.
7. W przypadku kursów stacjonarnych wpłata musi być dokonana co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem kursu.
8. Uczestnik kursu dokonujący rejestracji i płatności za pośrednictwem Click Meeting i PayU otrzyma automatycznie na podany adres mailowy zaproszenie na wykupiony kurs.
9. Organizator umożliwia rejestrację telefoniczną i mailową oraz wpłatę tradycyjnym przelewem. W takiej sytuacji po otrzymaniu wpłaty Organizator wyśle na wskazany adres mailowy zaproszenie na wybrany kurs.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników - online 10 osób, stacjonarne 15 osób.
11. W sytuacji odwołania kursu Organizator zwraca wniesiona opłatę na rachunek bankowy, z którego była dokonana wpłata, w ciągu trzech dni od terminu odwołanego szkolenia.
12. Organizator wprowadza możliwość wykupienia pakietu szkoleń za obniżoną cenę. W takiej sytuacji rezerwację należy zgłaszać na adres mailowy Organizatora ekspert@doradzamozus.pl.
13. W przypadku rezygnacji z kursu przed terminem wskazanym w punkcie 6 i 7, Organizator zwraca dokonaną wpłatę na rachunek bankowy, z którego wpłata została dokonana. Polecenie przelewu zwrotu Organizator dokonuje niezwłocznie po rezygnacji, nie później niż 7 dni od zgłoszenia rezygnacji.
14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 i 7, organizator nie zwraca dokonanej opłaty.
15. W sytuacji wskazanej w punkcie 14 Organizator dopuszcza zmianę terminu szkolenia, pod warunkiem, że brak udziału w pierwotnym terminie nie powoduje rozwiązania grupy szkoleniowej – online 10 osób, stacjonarne 15 osób.
16. Cena za kurs obejmuje uczestnictwo, otrzymanie materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej.
17. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Organizatora.
18. Czas trwania kursów określany jest w godzinach lekcyjnych. Godzina lekcyjna to 45 minut.
19. Organizator wystawia za kurs fakturę VAT.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
21. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek kursu i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
22. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można  przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie wyraża zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursów.
23. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania, kopiowania i udostępniania przebiegu zajęć.
24. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.


II. Reklamacje dotyczące usługi szkoleniowej


1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu na adres mailowy ekspert@doradzamozus.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika umożliwiające jego identyfikację; nazwę i typ usługi, której dotyczy; przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź wraz z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.
5. Organizator usługi szkoleniowej zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom Regulaminu i innych dokumentów regulujących usługę szkoleniową Organizatora.


III. Klauzula informacyjna dla uczestników dotycząca przetwarzania danych osobowych:


1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dariusz Suchorowski prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą Ekspert Doradztwo i szkolenia pod adresem 25-520 Kielce ul. Targowa 18/922.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, a także w celu wydania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i wystawieniu faktury VAT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
5. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


IV. Pouczenie


1. Przesłanie formularza rejestracyjnego i dokonanie wpłaty jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
2. Regulamin jest dostępny w sposób ciągły na stronie internetowej www.doradzamozus.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych obowiązują od 5 lipca 2021r.

 

Dariusz Suchorowski

Regulamin

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt