Terminarz i zapisy

Terminarz i zapisy

 

5. Ustalanie właściwego ustawodawstwa w przypadku delegowania lub wykonywania pracy zarobkowej w dwóch krajach UE.

 

 • zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE

 • zasada Lex loci laboris

 • odstępstwa od zasady prawa miejsca wykonywania pracy

 • delegowanie pracownika oraz własnej działalności - warunki konieczne do spełnienia,

 • wykonywanie pracy i działalności w co najmniej dwóch krajach członkowskich UE - warunki konieczne do spełnienia

 • ustalanie ustawodawstwa właściwego dla obywateli państw trzecich

 • możliwość delegowania obywatela państwa trzeciego do innego kraju UE

 • zasada trybu wyjątkowego - zawarcie porozumienia państw UE

 

 

 

6. Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw

 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • umożliwienie przystąpienia osoby współpracującej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą korzysta z ulgi na start
 • ustalenie odmiennego okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność jako wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,
 • spóźnienie z zapłatą składek lub zapłata w niepełnej wysokości – wpływ na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom i na prawo świadczeń.
 • zmiana zasad dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń po wznowieniu wykonywania działalności
 • zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
 • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,
 • definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,
 • wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,
 • uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nie opłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,
 • zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,
 • zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
 • ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
 • wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,
 • uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych
 • zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,
 • obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
 • możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS
 • obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE
 • rozszerzenie definicji nienależnie pobranego świadczenia,
 • możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również o otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli,

 

Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:

 • wpływ zadłużenia na prawo do świadczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • okres przedawnienia prawa do świadczeń w razie nie uregulowania zadłużenia,
 • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
 • skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
 • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków
 • ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
 • prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.
 • możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.

 

 

 

7. Naliczanie składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu oraz inne zmiany m.in. w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i prawie do zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

 

 

 

 

 

4. Stosunek pracy jako tytuł do ubezpieczeń społecznych - z uwzględnieniem zmiany przepisów w roku 2021 i od stycznia 2022 r.

 

 • definicja pracownika według przepisów dot. ubezpieczeń społecznych,

 • ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

 • ustalanie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń,

 • podstawa wymiaru składek dla pracowników z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego,

 • ograniczenia składania korygujących deklaracji i raportów rozliczeniowych,

 • samodzielna możliwość pobierania zaświadczeń z PUE ZUS.

 

 

 

 

3. Umowy cywilnoprawne a obowiązek ubezpieczeń społecznych.

 

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych

          - umowa agencyjna,

          - umowa zlecenie,

         - umowa o świadczenie usług,

         - kontrakt menedżerski,

         - umowa o dzieło.

 • Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz.

 • Zasady i okres podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego.

 • Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych.

 • Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń,

 • ograniczenia składania korygujących deklaracji i raportów rozliczeniowych,

 • samodzielna możliwość pobierania zaświadczeń z PUE ZUS.

 

 

 

2. Pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych - zmiana przepisów w 2021 i od stycznia 2022r.

 

 • definicja pozarolniczej działalności,

 • rodzaje działalności,

 • rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń,

 • kontrakt menadżerski - działalność czy zlecenie,

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,

 • ulgi w opłacaniu składek,

 • działalność nierejestrowana,

 • ulga na start,

 • preferencyjne składki,

 • mały ZUS,

 • zmiana zasad podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,

 • ograniczenia składania korygujących deklaracji i raportów rozliczeniowych,

 • samodzielna możliwość pobierania zaświadczeń z PUE ZUS.

 

Szkolenia realizuję w formie:

 • stacjonarnej,

 • zdalnej - webinaria

 

Szkolenia organizowane są przez profesjonalne firmy szkoleniowe z całej Polski

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia organizowanego przeze mnie, w indywidualnie ustalonym temacie w siedzibie płatnika składek np. w trakcie przeprowadzanego zadania audytowego, albo jako szkolenie indywidualne.

 

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń

 

 

1.Kontrola ZUS - zadania z ubezpieczeń społecznych realizowane przez płatników składek w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania podstawy wymiaru składek, ustalanie uprawnień oraz wyliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, z uwzględnieniem zmiany przepisów 2021/2022

 

 • uprawnienia i obowiązki płatnika składek przed i w czasie przeprowadzanych przez ZUS kontroli,
 • zakres przedmiotowy kontroli ZUS,
 • tytuły do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń,
 • ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego,
 • prawo i wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy,
 • najczęstsze nieprawidłowości i błędy ustalane w drodze kontroli ZUS,
 • zasady postępowania w tym droga odwoławcza od ustaleń zawartych w protokole kontroli ZUS,
 •  składanie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych po kontroli ZUS,
 • zmiany wprowadzone w roku 2021 i od stycznia 2022r.

 

 

Szkolenia

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Targowa 18/922

25-520 Kielce

ekspert@doradzamozus.pl

+48 662 697 472

Kontakt